Slávnostné otvorenie multi senzorickej miestnosti

Dňa 14. septembra sa , v budove školy na Moyzesovej ulici , slávnostne otvorila multi senzorická miestnosť . Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti boli zrealizované prostredníctvom projektu KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM a to vďaka pomoci Cirkvi neskorších dní v spolupráci s Nadáciou Mesta Žilina.

Impulzom k realizácii projektu bol pribúdajúci počet žiakov s poruchami vnímania a učenia, s viacnásobným postihnutím a poruchami autistického spektra, čo si vyžaduje maximálny individuálny prístup v špecificky upravenom priestore, s účelným vybavením špeciálnymi pomôckami.

Štedrý finančný dar, ktorý naša škola získala, sme využili na zriadenie a vybavenie priestoru určeného na motiváciu, stimuláciu, aktivizáciu a relaxáciu žiakov. Realizované aktivity budú zamerané na zlepšenie rovnováhy, motorických a koordinačných zručností, zrakové a sluchové vnímanie,…Taktiež sa zefektívni výchovno- vzdelávací proces vytvorením priestoru na individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi pri rozvíjaní ich zmyslového vnímania, ktoré je v procese poznávania, u detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, kľúčový.

Vďaka nadšeniu, odhodlaniu a finančnej podpore, zo strany štedrých sponzorov, môžeme odomknúť kľúč od dverí zmyslov našich žiakov.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)