Verejné obstarávanie

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Spojená škola, J.M. Hurbana 36, Žilina je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje Spojená škola, J.M. Hurbana 36, Žilina na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje Spojená škola, J.M. Hurbana 36, Žilina informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ: Spojená škola, J.M. Hurbana 36, Žilina
Sídlo: Spojená škola, J.M. Hurbana 36, 010 01 Žilina
Číslo účtu: SK9181800000007000262336, Štátna pokladnica, pobočka Žilina
IČO: 37982532
DIČ: 2022226360
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Brežná, riaditeľka
E-mail: szshurbanova@gmail.com
Telefón: +421 41 5623338


Výzvy na predkladanie ponúk

Rok 2014

Rok 2019

Výzva-rekonštrukcia kotolne

Oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Rok 2019

Zápisnica z ponúk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)