Občianske združenie

Občianske združenie „ Zachráňte našu školu“ bolo založené v roku  2001 pri Špeciálnej základnej škole, J. M. Hurbana 36, Žilina.

Aktivity OZ  sú zamerané na spestrenie a spolufincovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej základnej škole. OZ založilo samostatný účet, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje stravovanie, nakupovanie školských pomôcok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  OZ sa finančne podieľa  pri  nákupe didaktických pomôcok, pri materiálnom  vybavení učební školy . Finančne podporuje účasť žiakov  na  podujatiach mimo školy a finančne prispieva na školské výlety žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia .

Škola organizuje počas školského roka viacero podujatí, na ktorých sa OZ finančne spolupodieľa formou zabezpečenia občerstvenia, nákupom vecných cien.

OZ štyri roky úspešne realizovalo projekt „Škola v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v spolupráci s mestom Žilina. Cieľom projektu bolo zmysluplné trávenie voľného času detí v prírodnom prostredí, kde si osvojovali základné hygienické návyky, základy etického správania a zároveň sa venovali športovaniu,  turistike a spoznávaniu okolia Žiliny.

Činnosť OZ zastrešujú zamestnanci ŠZŠ . Finančné prostriedky, ktorými disponuje OZ sú z príspevkov –   2 % daní zamestnancov školy, zákonných zástupcov žiakov a sympatizantov.

Základné údaje:

Občianske združenie „ Zachráňte našu školu“
M. Hurbana 36, Žilina
IČO: 378 04 782

Kontakty:
predseda OZ:  Mgr. Iveta Janíková
t.č. 041/ 56 23 338

 

Zhodnotenie činnosti

Športové hry mentálne postihnutých detí a mládeže

Dňa 07. 06. 2018 občianske združenie Zachráňte našu školu, v spolupráci so Spojenou školou J. M. Hurbana 36 v Žiline  zrealizovalo  „Športové hry pre mentálne postihnuté deti a mládež Žilinského regiónu“ v športovom areáli Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Projekt bol podporený mestom Žilina  v rámci grantového programu 2018.

Športových hier sa zúčastnili športovci a pedagogický dozor zo Spojenej školy, J. M: Hurbana 36 v Žiline, Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka v Žiline, Spojenej školy internátnej v Bytči, Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy internátnej sv. Jozefa v Turzovke, Špeciálnej základnej školy v Turzovke. Spojená škola z Čadce sa ospravedlnila pre chorobnosť žiakov.

V rámci športových hier sa súťažilo v troch disciplínach- beh na 60 m, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou/ granátom v kategóriách – mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, dorastenky.

Z grantovej finančnej podpory boli zakúpené športové potreby( kriketové loptičky, granáty, stopky a meracie pásmo), ceny a diplomy pre víťazov jednotlivých kategórii a disciplín- badmintonové súpravy, softbaly, pingpongové rakety, lopty, švihadlá, plyšové hračky,…

Občianske združenie finančne zabezpečilo občerstvenie pre 140 účastníkov , deti aj dospelých- obložené bagety, sladkosti, sladené a nesladené nápoje. Pre všetkí súťažiace deti boli pripravené aj chutné koláčiky.

Predlekársku prvú pomoc zastrešovali študentky Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Športové hry prebehli v duchu fair-play, deti rešpektovali pokyny organizátorov a rozhodcov jednotlivých disciplín.

Hlavným cieľom projektu bola podpora masového športu u školopovinných detí a mládeže, využitie ich prirodzenej potreby fyzickej aktivity na vytváranie správnych a trvalých pohybových návykov a zároveň pestovanie kladných vôľových vlastností detí. Po zrealizovaní projektu môžeme skonštatovať, že stanovené ciele boli splnené .

Zúčastnené školy vyjadrili spokojnosť s úrovňou prípravy a realizácie športových hier a tešia sa na ich ďalší ročník.

Vypracovala Mgr. Iveta Janíková, predseda OZ