História
Základnej školy s Materskou školou pri Zdravotníckom zariadení

Nemocničné školstvo má na Slovensku dlhú históriu. V roku 2016 si pripomíname 91. narodeniny nemocničného školstva.

Nemocničná škola v Žiline vznikla v roku 1957 na očnom ortopedickom oddelení KÚNZ. Úlohou školy bolo, aby deti počas liečenia nezanedbali učebnú látku a po návrate z liečenia mohli pokračovať vo vyučovaní na kmeňovej škole.

Pri zriaďovaní školy pomohol Krajský ústav pre nápravu vád zraku v Machnine pri Liberci. Funkciu riaditeľky školy vykonávala defektologička MUDr. Vlasta Beranová. Vyučovať sa začalo 11.11.1957. Škola bola internátna a umiestnená v budove nemocnice pri očnom oddelení. Mala 1 učebňu, 2 spálne s kapacitou 12 postelí. K dispozícií bola i kúpeľňa.

Školský zákon z roku 1960 zaradil školy pri nemocniciach, detských ozdravovniach a odborných liečebných ústavoch do jednotného systému povinnej školskej dochádzky, do kategórie  špeciálneho školstva.

V školskom roku 1960/61 bola ONV- odborom školstva a kultúry v Žiline do funkcie riaditeľky školy menovaná Gizela Žilinčárová. Do tejto školy chodili žiaci zo všetkých kútov Slovenska. Žiaci sa vzdelávali v turnusoch. Jednotlivé turnusy trvali 6 až 8 týždňov. Za školský rok sa uskutočnilo okolo 6 turnusov s počtom žiakov 60 až 70. Vyučovanie bolo prispôsobené tak, aby sa bral  ohľad na individuálnu zrakovú vadu žiaka. Internátna ZŠ v Žiline spolupracovala so ZŠ pre slabozrakých v Liptovskom Jáne, v Dvore Kráľovom, v Olomouci a Štramberku.

V školskom roku 1962/63 bolo z prevádzkových príčin vyučovanie na určitý čas prerušené. V januári 1964 bola škola rozšírená a zmenil sa i názov školy na ZDŠ pri OÚNZ v Žiline. Na škole vyučovali okrem riaditeľky i 2 učitelia, o rok neskôr to boli už 3 učitelia.   So súhlasom ONV Žilina, odborom  školstva boli v školskom roku 1967/68 na škole zavedené voľné soboty. V školskom roku 1968/69 bola pričlenená k  ZDŠ i MŠ, ktorá bola zriadená v školskom roku 1968/69 na detskom internom oddelení a chirurgii, zapísaných bolo 118 detí. Počet detí sa pohyboval od 172 do 263.V MŠ pracovali učiteľky p .Koledová a P. Hrdinová.

Základná škola mala 5 tried a materská škola 2 triedy. V  roku 1969/70 bola zriadená ŠD, kde sa hospitalizovaným deťom v poobedňajších hodinách venovali vychovávateľky. ŠD bola zriadená na internom a ortopedickom oddelení. Vystriedali sa tu viaceré vychovávateľky /p.Šulková, Cibulková, Katríková/ O rok neskôr pribudli daľšie oddelenia ŠD a to na pľúcnom a infekčnom oddelení /p.Fraňová, Schwartcová/.

Elena Pribišová bola ustanovená do funkcie riaditeľky školy v školskom roku 1973/74. Zástupkyňa riaditeľky školy sa stala Oľga Mičietová. Škola bola rozšírená o jednu triedu a o 1 oddelenie školskej družiny. MŠ viedla Mária Krúpová. Počet všetkých pedagogických pracovníkov bol 8. V  školskom roku 1974/75 došlo k zmene vo vedení školy.

Zástupkyňou riaditeľky školy sa stala Marcela Staníková.  V roku 1975 bola MŠ odčlenená od  ZŠ, riaditeľkou MŠ sa stala p.  Barančeková. Od januára 1976 riadením školy bola poverená p. Sylvia Čorejová. V roku 1994/95 došlo opäť k zlúčeniu so ZŠ. Riaditeľkou  školy sa stala p. Marcela Staníková, ktorá školu riadila do roku 1997.

V školskom roku 1997/98 sa ŠZŠ stali samostatnými právnymi subjektmi pod  správou Krajského úradu odboru školstva v Žiline. Školská družina sa v tomto školskom roku rozšírila o 1 oddelenie, pracovali v nej  3 vychovávateľky – na  internom, pľúcnom a ortopedickom oddelení. Do funkcie riaditeľky školy bola 1. septembra 1982 menovaná Marcela Staníková. Funkciu vykonávala do 31.08.2006, kedy sa ZŠ s MŠ pri Nemocnici s poliklinikou, V. Spanyola 43, Žilina  stala organizačnou zložkou  Spojenej školy , J. M. Hurbana 36, Žilina. Od 01.09. 2006  je riaditeľkou spojenej školy Mgr. Helena Brežná a zástupkyňou pre organizačnú zložku ZŠ s MŠ pri NsP Mgr. Marcela Staníková. Túto funkciu  vykonávala do 31.01. 2009.   Do 31.07.2009  pracovala ako učiteľka, kedy odišla do starobného dôchodku. Zástupkyňou riaditeľky školy sa pre obidve organizačné zložky stala Mgr. Iveta Janíková.

Od 1. septembra 2008 sa zmenil názov organizačnej zložky na ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení. , v ktorej v súčasnosti vyučuje 1 učiteľka ZŠ Mgr. Adriana Puchoňová a 1 učiteľka MŠ Mgr. Mária Randová, ktorá pracuje na čiastočný úväzok aj ako vychovávateľka školského klubu.

Úlohou  učiteliek i vychovávateliek vždy na prvom mieste bol zreteľ na zdravotný postih hospitalizovaného dieťaťa. Vytvárali žiakom podmienky pre ich individuálny rozvoj, ktoré im zaisťovali dosiahnuť primerané výchovno-vyučovacie výsledky s prihliadnutím na ich zdravotný handicap. Starali sa o ich aktívny oddych, rozvíjali ich schopnosti, nadanie a záujmy, aby po skončení hospitalizácie sa mohli bezproblémovo začleniť do výchovno- vzdelávacieho  procesu na kmeňovej škole.

© 2023 Gaowa modified by JR (license)