História
Špeciálnej základnej školy

História tunajšej školy sa začala písať dňa 8. októbra 1951, kedy výnosom Krajského národného výboru v Žiline bola zriadená Osobitná škola v Žiline.

Vyučovanie začalo 7. januára 1952 v jednej triede s počtom žiakov 18, na Konevovej ulici. Prvou učiteľkou , zároveň aj riaditeľkou školy bola menovaná p. Amália Vallová. 

18. 8. 1953 bola škola premiestnená do budovy bývalej Makabé.

O sedem rokov neskôr, od 01. 09. 1960, škola už sídlila v terajších priestoroch na ulici Marxa- Engelsa. V ďalšom školskom roku 1961/62 pribudlo prvé oddelenie školskej družiny. Riaditeľom školy sa stal p. Anton Hallon, najdlhšie pôsobiaci učiteľ na škole. Počet žiakov i tried neustále narastal.

V školskom roku 1967/68 bola otvorená jedna elokovaná trieda v Divine. V školskom roku 1982/83 pribudli dve elokované triedy v Žiline na Hlinách VII.. Po piatich rokoch sa tieto triedy premiestnili do Považského Chlmca.

V roku 2000 bola osobitná škola premenovaná na špeciálnu základnú školu.

V roku 2006 došlo k organizačnej zmene – k ŠZŠ bola pričlenená ďalšia organizačná zložka , a to ZŠ s MŠ pri NsP v Žiline a škola bola premenovaná na Spojenú školu, J. M. Hurbana 36 v Žiline.

Najstaršiu školskú inštitúciu pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v Žiline riadi v súčasnosti Mgr. Helena Brežná. Odborný pedagogický team tvoria zamestnanci, plne kvalifikovaní pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

© 2023 Gaowa modified by JR (license)