Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Organizačná zložka : ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení

 

Riaditeľka školy:                             Mgr. Helena Brežnáfoto
Zástupkyňa riaditeľky školy:        Mgr. Iveta Janíková
Učiteľka  ZŠ:                                    Mgr. Adriana Puchoňová
Učiteľka MŠ:                                    Mgr. Mária Randová
Vychovávateľka  ŠKD:                   Mgr. Mária Randová

 

Riaditeľka školy sídli  na adrese: J. M. Hurbana 36,01001 Žilina

 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom informácie a poradenské služby vedenie školy, učiteľka ZŠ a učiteľka MŠ.

 

 Konzultačné hodiny vedenia školy v sídle školy:

    Utorok :        12,00 –  13, 00        riaditeľka  školy

    Štvrtok :        12,00 – 13, 00        zástupkyňa   riaditeľky školy

 

Telefónny kontakt :  041/562 33 38,  0911 998 002
e-mail:  szshurbanova@gmail.com