SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

a/Základné identifikačné údaje o škole: Názov školy: Spojená škola      a/Organizačné zložky: Špeciálna základná škola, J. M. Hurbana 36, Žilina,    Moyzesova 25, Žilina – elokované pracovisko Základná škola s materskou školou  pri zdravotníckom zariadení, V. Spanyola 43,   Žilina       b/Súčasti školy: Školský Čítať ďalej …

OZNAM

  Riaditeľka školy oznamuje, že  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05. januára 2021  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch ŠZŠ a ZŠ s MŠ pri z. z. Žiaci ŠZŠ Čítať ďalej …

OZNAM

Riaditeľka Spojenej školy J. M. Hurbana 36 v Žiline , od 10. 11. 2020 do odvolania, prerušuje výchovno vzdelávací proces v MŠ pri z. z. z prevádzkových dôvodov.

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/18259:1-A1810 s účinnosťou od 10. novembra 2020 sa obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 5. až 10. ročníku.