OZNAM O ZASIELANÍ ROZHODNUTÍ DO ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK

 

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom, že do ich elektronických schránok bude zasielať rozhodnutia o:

  1. prijatí žiaka do školy,
  2. prijatí žiaka prestupom,
  3. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
  4. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
  5. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
  6. povolení vykonať komisionálnu skúšku.