Medzinárodný deň hasičov

Medzinárodný deň hasičov a zároveň Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov sme si pripomenuli s cieľom vyzdvihnúť záslužnú prácu členov hasičského záchranného zboru pri zachraňovaní ľudských životov a majetku.

V úvode si žiaci pozreli záznam z požiaru na futbalovom zápase, kde videli zásah  hasičov nielen pri hasení požiaru, ale v prvom rade zachraňovanie ľudí.  Formou prezentácie sa potom dozvedeli, prečo je Sv. Florián patrónom hasičov, aké je potrebné vybavenie hasičov pri rôznych typoch  zásahu. Žiakov veľmi zaujali ukážky z činnosti Hasičského záchranného zboru-  hasenie požiarov, pomoc pri záplavách, dopravných nehodách , … Počas besedy sami žiaci uznali, že hasiči musia byť fyzicky zdatní, schopní poskytnúť predlekársku prvú pomoc, musia vedieť používať rôznu techniku. V závere si žiaci vyskúšali , ako správne privolať pomoc pri vzniku požiaru a prezreli si, v rámci areálu školy, proti požiarne vybavenie – ohlasovňu požiarov, hasiace prístroje,  hydranty.