Oznámenie o mimoriadnom prerušení vyučovania

Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID- 19, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v IV. a V. triede v budove školy na ulici J. M. Hurbana 36, Žilina, od 27. 01. 2022 do 31. 01. 2022 vrátane. Pre žiakov uvedených tried bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény.

O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast. Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní oznámiť karanténu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.