Svetový deň potravy

                                           

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 15. októbra 2021 v našej škole, spolu s deťmi,  pripomenuli Svetový deň potravy.

Svetový deň potravy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Mesiac október sa nesie v znamení výživy a zdravia nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Z tejto príležitosti sa v našej škole konalo veľa zaujímavých podujatí, prednášok o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, o význame pohybu pre zdravie a obezite.

S prihliadnutím na dôležitosť zdravého stravovania, predovšetkým u mladej, vyvíjajúcej sa a dospievajúcej generácie, sa všetky triedy  zapojili do tohto stretnutia rôznymi aktivitami a hrami.

V úvode boli žiaci oboznámení s cieľom a zámerom podujatia. Následne si pozreli prezentáciu Zdravý a nezdravý životný štýl a obezita, kde si spoločne ozrejmili  význam a poslanie Svetového dňa výživy. Žiaci plnili rôzne aktivity jednotlivo aj v skupinách – Zahraj sa  – z daných potravín vyberali zdravé a nezdravé potraviny.  Tvorili potravinovú pyramídu, riešili úlohy, čo spôsobuje obezitu a ako jej predchádzať. V skupinách vypracovávali rôzne pracovné listy  – prečo potrebujeme prijímať potravu, tvorili zdravý jedálny lístok dňa, lúštili tajničku, porovnávali  obrázky a hľadali rozdiely zamerané na zdravý životný  štýl a obezitu, dopĺňali správne slová do viet a vytvárali dvojice viet podľa významu.

Cieľom akcie bolo v rámci prevencie dosiahnuť u žiakov uvedomenie si potreby zdravého stravovania a prehodnotenia zaužívaných, nesprávnych návykov. Zámerom podujatia bolo poukázať na správne kroky v stravovaní, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie človeka.