Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii Mesta Žilina za vecný dar pre našu školu (Spojená škola J.M. Hurbana, elokované pracovisko Moyzesova 25, v Žiline), ktorý sme si prevzali dňa 30,09 2021. Osobitné poďakovanie patrí pani poslankyni  Mgr. Janke Filipovej. Úprimne si ceníme jej snahu, ochotu a iniciatívu pomáhať tým, ktorí to potrebujú. So začiatkom školského roka sú vždy spojené zvýšené náklady aj na pomôcky pre žiakov a vyučovanie, preto si túto snahu vážime a ďakujeme za podporu.

 

S pozdravom

 

Kolektív elokovaného pracoviska Spojenej školy J.M.Hurbana 36, Žilina