Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Prednosta Okresného úradu Žilina

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon pracovnej činnosti učiteľa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy

(v rozsahu maximálne 4 strany)

 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Platové náležitosti

 • podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová trieda 8 – 9, pracovná trieda 2

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do  17. augusta 2021

  na adresu:

Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke )

Obálku označte heslom „ VK „ s uvedením názvu príslušnej školy.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

 

Ďalšie informácie: Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  ( 041 / 7335888

 

V Žiline 19. júla 2021.