Oznam o obnovení prezenčného vzdelávania

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že

obnovuje prezenčnú formu vzdelávania

v dvoch triedach elokovaného pracoviska na  Moyzesovej ul. č.25 v  Žiline, ktoré je súčasťou Spojenej školy

od 14. 06. 2021, t.j. pondelok.