OZNAM

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. :2021/ 13405: 1-A 1810 zo dňa 13. mája 2021 a so súhlasom Okresného úradu Žilina- zriaďovateľa školy, riaditeľka školy

nariaďuje dištančnú formu vzdelávania

v dvoch triedach elokovaného pracoviska, Moyzesova 25, Žilina, ktoré je súčasťou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina v čase od. 07. 06. 2021 do 11. 06. 2021.

Dôvodom je podozrenie  na ochorenie Covid – 19 u žiaka v uvedenej budove školy.