SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

Striga ,, CIGA“

Hoc som malý, dobre viem, čo mi škodí a čo nie.

Striga ,, Ciga“, darmo zúriš, skrz dym slnko neuvidíš.

Stále kašleš, dymíš, smrdíš, u múdreho nepochodíš.

Ja chcem iba dobré zdravie, dýchať vzduch, čo z lesa vanie.

Vidieť slnko, voňať kvety, nech mi zdravie neuletí.

Zmyslom podujatia  bolo zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.

Úvodnou motiváciou učiteľky bol rozhovor na tému: „ Nenič svoje múdre telo.“ Žiaci rozprávali o tom, čo všetko robia preto, aby boli zdraví. Ako trávia voľný čas a aké majú ciele. Spoločne si vytvorili projekt, pod názvom: ,, Desatoro zdravia“, kde sa každý žiak mohol vyjadriť k danému bodu.

  1. Prijímaj sám seba!
  2. Hovor o tom!
  3. Buď aktívny!
  4. Uč sa nové veci!
  5. Stretávaj sa s priateľmi!
  6. Ži tu a teraz!
  7. Neboj sa snívať!
  8. Neváhaj požiadať o pomoc!
  9. Oddychuj a uvoľni sa!
  10. Zdolávaj prekážky!

Motiváciou pre žiakov bol vopred pripravený materiál o tom, že niektorí ľudia vedia, ako dokáže cigaretový dym poškodiť ich pľúca a zdravie, no napriek tomu fajčia. Žiaci mali povedať, či majú niekoho takého v rodine. Mali najskôr vyfarbiť obrázky, ktoré pľúcam prospievajú a potom  o ich význame spoločne rozprávali.  Vysvetlili sme si, prečo fajčenie škodí nielen im , ale aj ľuďom v ich blízkosti. Nezabudli sme si povedať aj básničku o strige Cige. Nasledovala samostatná aktivita o tom, ako žiaci trávia voľný čas a že je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku. Je chápaný ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových činnostiach, v rámci ktorých si človek uspokojuje svoje potreby. Do sféry voľného času patria aj záľuby a aktivity, ktoré nás chránia pred tým, aby sme nemali čas a priestor na fajčenie.

Záverečná sebareflexia žiakov bola o tom, čo všetko sa žiaci nové dozvedeli a čo urobia preto, aby prestali alebo vôbec nezačali fajčiť.